สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 รายงานการตรวจราชการ นโยบายเร่งด่วนจากผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 12 ระยะที่ 2

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 มอบหมายให้นายอดุลย์ ภูปลื้ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 นางสาวกฤติยา นนท์บัณฑิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางพรเพ็ญ ฤทธิลัน ศึกษานิเทศก์ รับการตรวจราชการ นโยบายเร่งด่วนจากผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 12 ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร ณ ห้องประชุมฟ้าแดด สงยาง ศูนย์ราชการ ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์