สพม.นครสวรรค์ เปิดโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ จุดอบรมที่ 27 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ระยะเวลาการอบรม หลักสูตร 2 วัน ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2565 โดยทีมคณะวิทยากรผู้ให้ความรู้ได้แก่ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้รับผิดชอบโครงการได้แก่ นางสัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ ผู้เข้าอบรมได้แก่คณะครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ และศึกษานิเทศก์สหวิทยาเขตตากฟ้า ตาคลี จำนวนทั้งสิ้น 150 คน โดยมี นายจันทร์เทพ เพชรยิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การอบรม ซึ่งเป็นโครงการที่มีการพัฒนาต่อเนื่องเป็น 3 ระยะ คือระยะต้นน้ำ ระยะกลางน้ำ และระยะปลายน้ำโดยการพัฒนาทักษะการสอนแนวใหม่ การใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สร้างผู้เรียนเป็นนวัตกร โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน สามารถพัฒนาการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ การเผยแพร่นวัตกรรม ซึ่งทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในสถานศึกษา ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนเพื่อเตรียมผู้เรียนรองรับสังคมใหม่ ด้วยการพัฒนาครูและบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจนเกิดผลผลิต “นวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมผู้เรียน” ด้วยการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ Active Learning การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง ด้วยกระบวนการคิดเชิงระบบ GPAS 5 Steps