ดร. ดุจดาว ศิริวาลย์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา

วันที่ ๑๐  พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร. ดุจดาว ศิริวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา โดยมีลูกเสือ เนตรนารี ของโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ และโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง จำนวน ๙๐ คน วิทยากร จำนวน ๔๐ คน โดยมีนางสาวกัญญพัชร์ เหรียญเพ็ชรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ๑) เป็นการจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็กในวัยเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพและค้นพบความสามารถของตนเอง ๒) เสริมสร้างจิตสำนึก เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ๓)  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งกำหนดจัดการอบรมในระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยไม่พักค้าง ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา