สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน “ท่าตะเกียบเกมส์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนในเขตคุณภาพการศึกษาที่ ๑๖ และ ๑๗ อำเภอท่าตะเกียบ จำนวน๒๐ โรงเรียน จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอท่าตะเกียบ (ท่าตะเกียบเกมส์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐  บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ สนามส่วนราชการอำเภอท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายซันโย  สังวรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาซิว ประธานเขตคุณภาพการศึกษาที่ ๑๖ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ นายพงศ์สันต์  โตเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดการแข่งขัน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการออกกำลังกาย เสริมสร้างพลานามัยให้แข็งแรง สมบูรณ์ สร้างนิสัยมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  โดยได้รับเกียรติจากนายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นายประสิทธิ์ ตันเจริญ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ผู้ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประกอบด้วยผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน