ปัตตานี เขต 1 On-Site 100% วันแรก โรงเรียนในสังกัดถือปฏิบัติตามมาตรการและนโยบายอย่างเคร่งครัด

วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565 ดร.ภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ โรงเรียนในสังกัด ในการเปิดภาคเรียนวันแรก ปีการศึกษา 2565 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด จากการลงพื้นที่พบว่าโรงเรียนได้ปฏิบัติดำเนินการตามมาตรการและคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ โดยโรงเรียนในสังกัดมีความพร้อมมีแผนเผชิญเหตุ และปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้มงวด ควบคู่ไปกับคุณภาพของผู้เรียนอีกด้วย