สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมสัมมนาการปรับกระบวนทัศน์การบริหารจัดการศึกษา และพัฒนาข้าราชการครู สายงานการสอน สู่ครูมืออาชีพ รุ่นที่ ๒ และประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการสถาบันคีนันแห่งเอเชีย เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การปรับกระบวนทัศน์การบริหารจัดการศึกษา และพัฒนาข้าราชการครูสายงานสอน สู่ครูมืออาชีพ และบรรยายพิเศษ โดยมีนายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการครูผู้ช่วยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมในการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล เพื่อเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิตใจให้เป็นผู้มีคุณธรรมที่จำเป็นสำหรับครูสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีอุดมการณ์ และจิตวิญญาณของความเป็นครู ตระหนักในหน้าที่และเกียรติศักดิ์ในตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนเอง เพื่อให้มีเจตคติที่ดี ศรัทธาในอาชีพและรู้จักวิธีดำรงตนในสภาพแวดล้อมของสังคมชนบทได้อย่างเหมาะสม มีส่วนร่วมในชุมชน เพื่อให้มีความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ และสวัสดิการในการทำงาน สำหรับรุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๗ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวนข้าราชการครูสายงานการสอน ๑๐๒ คน ผู้บริหารโรงเรียนจำนวน ๑๔๙ คน โดยมีสาระหลักสูตร ครูดี ครูเก่ง มีคุณธรรม  ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจาก สถาบันคีนันแห่งเอเชีย โครงการ “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” นำทีมโดยท่านดร.เกศรา  อมรวุฒิวร ผู้จัดการอาวุโสด้านวิชาการและโครงการ สถาบันคีนัน  แห่งเอเชีย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยนุช พุฒแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาคุณภาพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์  ทีมวิทยากร และวิทยากรพี่เลี้ยงจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ มีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น และมีการประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ตามระเบียบวาระการประชุม ณ ซันไรส์ ลากูน โฮเทล แอนด์กอล์ฟ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา