สพป.ลพบุรี เขต 1>ตรวจเยี่ยมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test :RT) ของผู้เรียนระดับประถมศึกษาชั้นที่ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 09.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการฯ เข้าตรวจเยี่ยมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนระดับประถมศึกษาชั้นที่ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ที่สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ได้กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เป็นศูนย์สอบและดำเนินการจัดสอบให้แก่โรงเรียนในสังกัด โดยยึดแนวทางตามคู่มือการประเมินฯ (Reading Test :RT) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่ง สพป.ลพบุรี เขต 1 กำหนดจัดสอบ 15 กุมภาพันธ์ 2562 มีสนามสอบ รวม 121 สนามสอบ รร.เอกชน 14 สนามสอบ เพื่อเป็นการประเมินการอ่านรู้เรื่องและการอ่านออกเสียงและพัฒนาตามช่วงวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งได้สุ่มตรวจสนามสอบ ดังนี้ 1) โรงเรียนวัดไผ่แตร และร่วมปลูกต้นไผ่สีทอง สัญลักษณ์ของโรงเรียน 2) โรงเรียนบ้านโคกตูม มีนักเรียนเข้าสอบจำนวน 48 คน 2 ห้องสอบ และเยี่ยมชมกิจกรรมตลาดนัดจิ๋วของโรงเรียนบ้านโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี …นางสาวโชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ : รายงาน/โรงเรียน : ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)