ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผอ.สพป.สพ.3 เป็นประธานการประชุมก.ต.ป.น.เขตพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ของเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 2565 นึ้ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมไพศาลี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3