สพป.สิงห์บุรี จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

นายวิทยา ยางสุด ผอ.สพป.สิงห์บุรี นำบุคลากร สพป.สิงห์บุรี จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565″ โดยการร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณด้านหน้าอาคาร SK Park ต้นไม้ที่นำมาปลูกได้แก่ ต้นประดู่ ต้นราชพฤกษ์ หลังจากนั้นได้ร่วมกัน รดน้ำ พรวนดิน ถอนวัชพืช ใส่ปุ๋ย ณ บริเวณสวนเขตเพียงพอ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง และบริเวณด้านหน้าอาคาร สพป.สิงห์บุรี ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งกรมป่าไม้ได้เชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้ง ช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน