สพป.อุดรธานี เขต ๔ จัดโครงการฝึกอบรมกิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สพป.อุดรธานี เขต ๔ จัดโครงการฝึกอบรมกิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยนายชัชวาล ปทานนท์ นายอำเภอบ้านผือ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมกิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี บรรยายพิเศษให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งผู้เข้าอบรมแกนนำนักเรียน จิตอาสาป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด จากโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน ๔๕ โรงเรียนๆ ละ ๓ คน รวมจำนวน ๑๓๕ คน โดยมี วิทยากร จากสถานีตำรวจภูธรบ้านผือและโรงพยาบาลบ้านผือ มาให้ความรู้ โดยปลูกฝังจิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม สนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และเกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ซึ่งการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ของสถานศึกษา ได้กำหนดเป้าหมาย การดำเนินงานในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ให้แก่เด็กและเยาวชน วัยเสี่ยง ในสถานศึกษาทุกคน สร้างระบบป้องกัน เฝ้าระวังยาเสพติด ในสถานศึกษา ผ่านกิจกรรม ต้านภัยยาเสพติด โดยเน้นกระบวนการพัฒนาสติปัญญา ทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม และการสร้างความเข้มแข็งของจิตใจ โดยมุ่งรักษาคุณภาพระบบการป้องกัน เฝ้าระวัง ปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง