สพป.สระบุรี เขต ๒ ยึดถือเป็นกิจกรรมสำคัญปฏิบัติเป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์..

สพป.สระบุรี เขต ๒ ยึดถือเป็นกิจกรรมสำคัญปฏิบัติเป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์..

วันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๕ น. สพป.สระบุรี เขต ๒ ปฏิบัติกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่ายบริเวณด้านหน้าสำนักงานเชิญธงชาติ สวดมนต์ ร้องเพลงสรรญเสริญพระบารมี กล่าวคำปฏิญญาไม่ข้องเกี่ยวกับการทุจริต และจากนั้นร่วมกิจกรรม ส่งเสริม ปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญา เสร็จสิ้นแล้วเป็นการพบปะบุคลากรเจ้าหน้าที่สำนักงาน โดย ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒  ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต ๒ การนึ้ ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ , ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เจ้าหน้าที่และลูกจ้างปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันโดยพร้อมเพรียง