ดร. ดุจดาว ศิริวาลย์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีมอบชุดตรวจ ATK ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๗๕ โรงเรียน

วันที่ ๒๐  พฤษภาคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร. ดุจดาว ศิริวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีมอบชุดตรวจ ATK ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๗๕ โรงเรียน โดยได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา ๙๗ (๓)  จากกองทุนไฟฟ้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ ตามโครงการจัดซื้อชุดตรวจ ATK สำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid – 19) งบประมาณ ๘๘๔,๓๔๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) และเงินนอกงบประมาณสมทบจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงทรา เขต ๒ จำนวนเงิน ๑,๖๖๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๘๖,๐๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒