ผอ.สพป.ชัยนาท ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 >>>  ดร.ลออ วิลัย ผู้อ่ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียน          ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล พร้อมบรรยายพิเศษ  วัตถุประสงค์การประชุม เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการดำเนินงานเตรียมการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล    ในสังกัด บนพื้นฐานข้อมูลสารสนเทศ/ความต้องการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนในการบริหารจัดการโรงเรียนสู่โรงเรียนคุณภาพ และนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนที่ประชุมใหญ่  ในรุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่  11 – 13  มีนาคม 2562 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก  ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 51 โรงเรียน  ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท