สพป.สระบุรี เขต ๒ ระดมความคิดกำหนดแนวทางพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ)

สพป.สระบุรี เขต ๒ ระดมความคิดกำหนดแนวทางพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  (๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ)


// วันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รวม ๔๑ คน คณะกรรมการโครงการ ๑๑ คน รวม ๕๒ คน โดย นายดุสิต จันทร์ศรี ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุมเพื่อระดมความคิดในการกำหนดแนวทางพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและนำเสนอ สพฐ.ในโอกาสต่อไป  การนี้ นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒  ร่วมพบปะท่านผู้บริหารที่ประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต ๒ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี