สพป.ลพบุรี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อติดตาม ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านความปลอดภัย ตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านความปลอดภัย

   วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายนิพนท์ นนธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ / นายพันธ์วิญช์ เลี้ยงชีพชอบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ศึกษานิเทศก์ และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อติดตาม ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านความปลอดภัย ตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านความปลอดภัย โดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา จึงได้พัฒนาระบบการแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยขึ้น โดยใช้ชื่อศูนย์ว่า “MOE Safety Center” เป็น Digital Platform ในการแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และนำแนวทาง มาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 เป็นแนวทางในการป้องกัน ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด โดยยึดหลัก 3 ป คือ ป้องกัน ปลูกฝัง ปราบปราม ณ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 /โรงเรียนเมืองใหม่ ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์ /โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี และโรงเรียนโคกสำโรง