ร.ร.วัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป.สงขลา 3 อ.สะเดา จ.สงขลา มาศึกษาดูงานสหกรณ์ร้านค้า 4.0 โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ อ.เทพา จ.สงขลา วันที่ 18-2-62

วันที่ 18-2-62 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สังกัด สพป.สงขลา เขต 3  (อ.สะเดา) นำโดย ผอ.กอบขวัญ แดงบำรุง  ผอ.ร.ร.วัดศรีวิเทศสังฆาราม และคระครู จำนวน 12 คน  ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการดำเนินงานสหกรณ์ร้านค้า 4.0 ของโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา 3 (อ.เทพา) ที่ได้นำเอาระบบ IT มาใช้กับสหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียน เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการทำงานอย่างเป็นระบบ  รวมทั้งเป็นฝึกประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  ทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะ ได้ความรู้สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ หรือสามารถทำงาน Part Time ในระหว่างการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้เป็นอย่างดีในโอกาสต่อไป

 

 


 

ดูภาพกิจกรรมทังหมด..คลิกที่นี่

 

นายนิพนธ์ มณีรัตน์

การศึกษา
-มัธยมต้นจาก รร.จะนะวิทยา สงขลา
-ปริญญาตรี จากวิทยาลัยครูสงขลา
-ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

การทำงาน
ครู รร.ท่าแพผดุงวิทย์ สตูล
ครู รร.สาครพิทยาคาร สตูล
ผช.อจญ.รร.ควนกาหลงวิทยาคมฯ สตูล
ผอ.ผอ.รร.ควนกาหลงวิทยาคม สตูล
ผช.ผอ.รร.ควนเนียงวิทยา สงขลา
ผช.ผอ.รร.นาทวีวิทยาคม สงขลา
รองผอ.รร.นาทวีวิทยาคม สงขลา
ผอ.รร.บ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา เขต3ตั้งแต่ 8 ตุลาคม 2552 จนถึงปัจจุบัน

ผลงาน
-ได้ร่วมเป็นคณะทำงานพัฒนาโปรแกรมบริหารสถานศึกษาของกรมสามัญศึกษา
-ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ประมาณ 15 ปี