การประชุมเตรียมความพร้อมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาที่ 4 โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท นครนายก

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาที่ 4 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ซึ่งจะดำเนินการระหว่างวันที่ 20 – 27 กุมภาพันธ์ 2562 ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายวัลลพ สงวนนาม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารและนิติการ เข้าร่วมประชุมพร้อมร่วมรับฟังและให้ข้อมูลในการดำเนินการตามโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง โรงเรียนที่ดี ซึ่งจะได้เผยแพร่ไปที่หน่วยพัฒนา อีก 15 หน่วยพัฒนา ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ กลุ่มเป้าหมายของหน่วยพัฒนาที่ 4 โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษาในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระบุรี และสังกัดมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 384 คน