ประชุมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๒ พร้อมด้วยนายสุเนตร์ ทองโพธิ์ และนางสาวดวงใจ ถวิลไพร รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๒ ศึกษานิเทศก์ ผอ.กลุ่มฯและเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพนำร่อง โดยลงพื้นที่ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมชน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเครือข่าย ในการนำนักเรียนไปเรียนรวมหรือใช้ทรัพยากรร่วมกัน ณ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ