“ตลาดนัดวิชาการ เปิดบ้านสะบารัง ครั้งที่ 6 Learning and sufficient วิถีเรียนรู้ วิถีพอเพียง”

วันพฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสะบารัง นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ตลาดนัดวิชาการ เปิดบ้านสะบารัง Sabarang Open House ครั้งที่ 6 Learning and sufficient วิถีเรียนรู้ วิถีพอเพียง” ซึ่งเป็นกิจกรรมประจำปีของโรงเรียนบ้านสะบารัง ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 ตามโครงการพัฒนางานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 โดยนางนิภา วิศุภกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะบารัง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ไว้ว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านสะบารัง ในรอบปีที่ผ่านมา ออกสู่สาธารณชน ส่งเสริมสนับสนุนความกล้าแสดงออกของนักเรียนตามศักยภาพ ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เปิดเวทีให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นำเสนอนวัตกรรมการเรียนรู้และงานวิจัยในชั้นเรียน และเปิดโอกาสให้ชุมชน หน่วยงานภายนอก มาร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอันจะส่งผลในการสนับสนุนการจัดการศึกษาต่อไปในอนาคต
กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ยึดแนวความคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีกิจกรรมประกอบด้วย 1.การมอบรางวัลให้แก่ครูยอดเยี่ยมแห่งปี 2.นิทรรศการผลงานทางวิชาการของครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสะบารัง โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปฐมวัยและห้องเรียนคู่ขนาน กลุ่มทักษะชีวิต กลุ่มทักษะวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และกลุ่มทักษะภาษา โดยกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านสะบารัง และนักเรียนทุกคน รวมถึงผู้ให้การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ เทศบาลเมืองปัตตานี สถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานี โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง โรงเรียนบ้านรูสะมิแล โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด และการแสดงดนตรีจากวงสนธยา