สพป.ลพบุรี เขต 1>ประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ ประธานกลุ่มโรงเรียน และประธานสนามสอบการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ ประธานกลุ่มโรงเรียน และประธานสนามสอบการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 พร้อมบรรยายพิเศษ โดยมี นางมาลี สืบกระแส ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ และคณะศึกษานิเทศก์ เป็นผู้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และการจัดกรรมการประจำสนามสอบ ที่จะสอบวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 14.00 น. จำนวน 3 ด้าน ด้านภาษา ด้านคำนวณและด้านเหตุผล เพื่อให้การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับคู่มือฯ และให้เกิดประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)