รมว.ศธ. เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 09.00 น. นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ โรงเรียนที่ดี (Good School) โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในนามคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา มีอุดมการณ์ วิสัยทัศน์ บุคลิกภาพ ความเป็นผู้นำ และพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา สามารถนำการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถสร้างนวัตกรรมคุณภาพและวัฒนธรรมประชาธิปไตยในการปฏิบัติงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ แบ่งออกเป็นหน่วยพัฒนาทั้งหมด 16 หน่วยพัฒนาทั่วประเทศ รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 5,301 คน โดยมีระยะเวลาในการจัดอบรมเป็นเวลา 8 วัน คือ ระหว่างวันที่ 20 – 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หน่วยพัฒนาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี – พระนครศรีอยุธยา) เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำหน่วยพัฒนาที่ 4 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ซึ่งประกอบด้วยผู้เข้ารับการพัฒนาจาก 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สระบุรี สมุทรปราการ และ สังกัดมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศ จำนวนรวมทั้งสิ้น 382 คน