ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ต้านภัยยาเสพติด รุ่น 2

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประธานค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ต้านภัยยาเสพติด รุ่น 2 ให้กับนักเรียนในสังกัด อ.วัดโบสถ์ จำนวน  96 คน เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้กระบวนการลูกเสือ ซึ่งเป็นขบวนการทางการศึกษาที่มุ่งพัฒนาเยาวชนเป็นพลเมืองดี มีคุณภาพการศึกษาด้วยวิธีการลูกเสือ และให้ ลูกเสือตระหนังถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดและเป็นแกนนำในการร่วมกันต้านภัยยาเสพติด และป้องกันตัวเองให้ห่างไกลยาเสพติด   ณ โรงเรียนวัดนาขาม อ.วัดโบสถ์