สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประธานเปิดค่ายลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ประธานพิธีเปิดการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านวังหอน ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช  โดยมีลูกเสือ-เนตรนารีจากโรงเรียน ตชด.บ้านควนมีชัย โรงเรียนวัดไม้เสียบ โรงเรียนบ้านหนองนนทรี โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองบัว โรงเรียนบ้านท่าไทร และโรงเรียนบ้านวังหอน การจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ของกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 เมืองต้นน้ำ เป็นการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทำให้กิจการลูกเสือ ได้ถูกถ่ายทอดไปสู่เยาวชนตามวัตถุประสงค์ที่ทางโรงเรียนได้ตั้งไว้ และสามารถพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีความเป็นผู้นำ มีความคิดเป็นประชาธิปไตย มีคุณธรรม