สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 (เวลา 09.30 น.) นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) และบรรยายพิเศษ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับรู้และเข้าใจในนโยบายแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ที่จะทำให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางชุมชน เป็นต้นแบบ มีความพร้อมให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ ตลอดจนเป็นศูนย์รวม แหล่งการเรียนรู้ของชุมชน สร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน จำนวน 56 โรงเรียน ณ ห้องประชุมเทพนิมิต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3