จันท์ 1 เตรียมพร้อมขับเคลื่อนเขตสุจริต

20 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื่้นที่การศึกษาสุจริต ประจำปี 2562 มีนายอารักษ์ วนิชอาภาพรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุม โดยก่อนการประชุมได้ร่วมกันร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริตซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงสัญญลักษณ์เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต