สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เปิดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ กลุ่มสหมิตร

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพรชัย ดาวรรณา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ กลุ่มสหมิตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๑ อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยมีนายเชิดชัย อมรกิจบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๑ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ได้รับความรู้ และประสบการณ์ตรงมีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคม ให้เกิดความรัก ความสามัคคี มีความเจริญก้าวหน้า สงบสุข และเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะ ดังนี้ ๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ สามารถปฏิบัติตนตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือได้ ๒. มีทักษะการสังเกต การจดจำ รู้จักการแก้ปัญหา และระบบหมู่ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ๓. มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา รู้จักการเสียสละ และช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ ๔. มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณและแผ่นดินไทย   กลุ่มสหมิตร ประกอบด้วยโรงเรียนในเขตคุณภาพการศึกษาที่ ๑๐ จำนวน ๘ โรงเรียน และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๑ ในกิจกรรมค่ายพักแรมครั้งนี้ มีลูกเสือ จำนวน ๗๙ คน เนตรนารี จำนวน ๗๘ คน  รวม ๑๕๗ คน และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี จำนวน ๓๐ คน