“สพฐ. ร่วมเปิดค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” สมัยที่ 5 ประจำปี 2562”

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2562 โดยมี พลอากาศตรี จักรพงษ์ หอมไกรลาศ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายไพโรจน์ สันตนิรันดร์ ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้แทน 13 องค์กรร่วม เข้าร่วมในพิธี ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เกิดขึ้นจากการต่อยอดจากโครงการ “วัยซน…ผจญป่าเล็กในเมืองใหญ่” ที่มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จัดขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ด้านวิทยากรและพี่เลี้ยง เมื่อปี 2553 ตามพระราโชบายของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ให้สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเห็นคุณค่าทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า เพื่อร่วมกันดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรของชาติสืบไป
.
จากนั้น ในปี 2558 เมื่อโครงการสัมฤทธิ์ผลจึงได้ร่วมกับ 13 องค์กรร่วม ได้แก่ มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมหม่อนไหม องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยขยายการอบรมไปทั่วประเทศใน 22 ศูนย์ของกรมอุทยานฯ และ 8 ศูนย์ของกรมป่าไม้ รวมทั้งสิ้น 31 ศูนย์ และร่วมกันบูรณาการหลักสูตรตามแนวพระราชดำริ แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระราชานุญาตให้ชื่อโครงการ “ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยปัจจุบันเยาวชนที่ได้ผ่านการอบรมจากโครงการฯมีจำนวนกว่า 30,000 คน และครูกว่า 6,000 คนทั่วประเทศ

ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี กล่าวว่า ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนมีความเข้าใจ มีทักษะ และเจตคติที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิต ให้เยาวชนมีความเข้มแข็ง สามารถดูแลและพัฒนาตัวเอง และมีศักยภาพในการเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ เป็นแนวทางสู่ความมั่นคงและความยั่งยืนของชาติตามศาสตร์พระราชา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงมุ่งมั่นสานต่อ และแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สำหรับเยาวชนทั้งหลายถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้รับการคัดเลือกมาเข้ารับการอบรมจากโครงการค่ายนี้ จึงควรมุ่งมั่นตั้งใจเรียนรู้ เรียนคิด และนำไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน สานต่อสู่โรงเรียนและเพื่อนๆ ตลอดจนถึงผู้ปกครองและชุมชนให้ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ มีศีลธรรม รักษาวัฒนธรรมของพื้นถิ่น ไม่ว่าจะนับถือศาสนาต่างกันแต่ก็เป็นคนไทยที่มีหน้าที่ดูแลชาติบ้านเมืองของเราทุกคน สุดท้ายขอน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานให้แก่คณะองคมนตรีในโอกาสจัดตั้งโครงการกองทุนการศึกษาเมื่อปี 2555 มาให้ทั้งครูและนักเรียนนำไปเป็นข้อปฏิบัติในโครงการ ความว่า “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ำใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งขันกับตัวเอง และให้เด็กที่เรียนเก่งกว่าช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทำร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี” และมีพระราชกระแสรับสั่งว่าให้โรงเรียนสร้างคนดีให้บ้านเมือง

ด้านนายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า ผลการดำเนินงานที่ผ่านมามีเยาวชนได้รับการพัฒนาไปแล้วมากกว่า 30,000 คน โดยเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจทักษะและเจตคติที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อยอดสู่ห้องเรียนและชุมชนได้ พร้อมทั้งมีการพัฒนาครูและบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีความพร้อมในการขยายผลสู่วงกว้างมากขึ้น โดยในปี 2561 ได้ดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเยาวชนได้รับการพัฒนาจำนวน 7,564 คน จาก 504 โรงเรียน และครูจำนวน 1,628 คน พร้อมทั้งต่อยอดพัฒนาสู่ผู้นำเยาวชนรักษ์พงไพรระดับประเทศ จำนวน 285 คน ให้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังการเป็นนักอนุรักษ์และเป็นแกนนำขยายผลในพื้นที่อย่างเข้มแข็ง

“จากการประเมินพบว่าเยาวชนมีคุณลักษณะตามเป้าประสงค์ของโครงการร้อยละ 91.67 และมีความสุขในการเรียนรู้ร้อยละ 80.89 โดยมีปัจจัยความสำเร็จคือการออกแบบกิจกรรมที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม การใช้รูปแบบการประเมินที่ง่ายสอดคล้องกับ Active Learning ซึ่งช่วยเสริมสร้างความต่อเนื่องในการเรียนรู้และความร่วมมือที่เข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ สำหรับความก้าวหน้าในปี 2562 มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรค่ายแบบบูรณาการสหวิชาการที่เกี่ยวข้องบนฐานทักษะการเรียนรู้สังคมและอารมณ์ ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ผนวกเข้ากับการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากแหล่งศึกษาธรรมชาติจริงในพื้นที่ พร้อมทั้งเสริมสร้างให้ครูและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ สู่การเป็นแกนนำต่อยอดขยายผลในโรงเรียนและชุมชน” นายอัมพร กล่าว

สำหรับโครงการ “ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” สมัยที่ 5 ในปีนี้ สพฐ. ได้จัดนักเรียนระดับชั้น ป.4 – ป.5 จากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ เข้าร่วมเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของแต่ละองค์กรร่วม ในสถานที่จริง ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และศูนย์การเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ กรมป่าไม้ ในส่วนของกำหนดการจัดค่ายทั้ง 31 ศูนย์ ในปี 2562 อยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2562 จัดกิจกรรมค่ายละ 3 วัน ศูนย์ละ 4 รุ่น ซึ่งค่ายแรกประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับผิดชอบ ร่วมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ มีนักเรียนเข้าร่วม จำนวน 120 คน และครูจำนวน 20 คน ทั้งนี้ เป้าหมายของการจัดค่ายทั่วประเทศในปีนี้ จะมีนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5) ได้รับการพัฒนามากกว่า 7,440 คน ครู 1,240 คน และมีโรงเรียนได้นำกิจกรรมไปต่อยอดพัฒนา มากกว่า 500 โรงเรียน

อัจฉรา ข่าว / วุฒิภัทร ภาพ