สพป.ลพบุรี เขต 1>เปิดการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาดของโรงเรียนในสังกัด (ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี) จำนวน 3 โรงเรียน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. >> นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาดของโรงเรียนในสังกัด (ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี) จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดท่าแค โรงเรียนบ้านหนองแขม และโรงเรียนวัดป่ากล้วย ที่เป็นกิจกรรมในการพัฒนาผู้เรียนโดยวิธีการกระบวนการวิชาลูกเสือ – เนตรนารี  เป็นกิจกรรมที่ตอบสนองต่อระบบการศึกษาในรูปแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  การใช้ระบบหมู่ของลูกเสือเป็นการฝึกวินัยให้กับลูกเสือให้เรียนรู้จากแนวทฤษฎีสู่วิธีการปฏิบัติในการเข้าใจในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา  ลงมือปฏิบัติ และประเมินผลการแก้ปัญหา สรุปเป็นความรู้ใหม่หรือสามารถสร้างองค์ความรู้ มีการพัฒนา เจตคติการเรียนรู้ที่สอดคล้องต่อกระบวนการของลูกเสือ มีคุณธรรม จริยธรรมในหลักการของคณะลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งสามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 : รายงาน/ศน.วารุณี รักงาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ : ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)