เชิญร่วมรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม (Place of Justice)

ด้วยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ดำเนินกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม (Place of Justice) ในโครงการพัฒนาและขยายเครือข่าย ( ธรรมภิบาล/เรื่องร้องเรียน) เพื่อเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคม ในการนี้เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ได้ตามรายละเอียดดังแนบ