สพม.สงขลา สตูล”เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต”

วันที่17 มิถุนายน 2565 นายวชิระ ขวัญเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ได้เป็นประธานการประชุม ชุมนุมซื้อสัตย์สุจริตเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุมนุม หารือเรื่องการกำหนดกิจกรรมและโครงการของชุมนุม โดยมีมติให้นางณกัญญา แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ทำหน้าที่เป็นประธานชุมนุม นางสาวณัตถยา บัวงาม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการเป็นรองประธาน นางเกวลิน พยนต์ภาค นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เป็นเลขานุการ และนางจรรญาบุตร อ่อนจันแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ช่วยเลขานุการชุมนุม ชุมนุมซื่อสัตย์สุจริต จัดตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะสุจริตตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ภายใต้หัวข้อเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล มีสมาชิกจำนวน 14 คน ณ ห้องประชุมวิบูลรัก สพม.สงขลา สตูล