“เปิดรั้วโรงเรียนดีใกล้บ้าน” (Open House 2019) โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม สพม.15

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
นายสุธี บุญญะถิติ รองผอ.สพม.16 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพม.15 มอบหมายให้ นายวีรวัฒน์ คงพิน รองผอ.สพม.15 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เปิดรั้วโรงเรียนดีใกล้บ้าน” (Open House 2019) โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม โดยมีนายมะยูนา มะเย็ง ผอ.โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม กล่าวรายงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงออกของนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง สามารถไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถนำประสบการณ์ตรงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและโรงเรียน ภายในงานมีการมอบทุนการศึกษา จัดนิทรรศการผลงานนักเรียน ผลงานครู การแสดงบนเวที และการแข่งขันตอบปัญหา รวมทั้งการแนะแนวการศึกษาต่อจากโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม