สพม.15 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน รร.ในสังกัด

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุธี บุญญะถิติ รองผอ.สพม.16 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพม.15 มอบหมายให้ ดร.อาอีด๊ะ ยีเจ๊ะนิ และนางสาวเบญจพร สินแสงวัฒน์ ศิกษานิเทศก์ สพม.15 ลงพื้นที่นิเทศติดตามโครงการวิจัยพัฒนาเครื่องมือส่งเสริมและประเมินความคิดทักษะสร้างสรรค์ และทักษะในการคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียน โดยครูผู้สอนได้จัดกิจกรรม จินตนาการผ่านพิภพ ให้นักเรียนค้นคว้าเรื่องเกี่ยวกับแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด และสึนามิ จากอินเตอร์เน็ต มีการกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้ และนำไปประยุกต์ต่อยอดใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี และนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดสอบปลายภาคด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 การจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง STEM ศึกษา และการจัดการเรียนรู้ กลวิธี active learning เพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ณ โรงเรียนสะนอพิทยาคม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี