ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 มุ่งมั่น ตั้งใจ เด็ก ป.3 ต้องอ่านออกเขียนได้

21 ก.พ.2562 เวลา 08.15 น. นายเสกสรรค กอเส็ม รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ได้พบปะนักเรียนหน้าเสาธงและในชั้นเรียน ให้เป็นเด็กดี ตั้งใจเรียน โตเป็นผู้ใหญ่จะได้กลับมาพัฒนาบ้านเกิดและเน้นย้ำให้คุณครูช่วยกันดูแลเอาใจใส่นักเรียน ทั้งเรื่องการเรียนและมารยาท ฝึกอ่านเขียนช่วยกันพัฒนาการศึกษา หาวิธีเพิ่มจำนวนนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านบาโงมูลง และโรงเรียนบ้านโตะบาลา อ.สายบุรี โรงเรียนบ้านมือลอ (มะ อาแดอุทิศ) โรงเรียนบ้านปล่องหอย และโรงเรียนบ้านบาโงยือแบ็ง อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี

ภาพ/ข่าว     มนทิชา  แวซอเหาะ
รายงาน       ฟูซียะห์  มาแจ
www.pattani3.go.th