สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน “พนมสารคามเกมส์ ๖๑”

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจักรพงษ์  แซ่คู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ กล่าวต้อนรับท่านประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียน อำเภอพนมสารคาม “พนมสารคามเกมส์ ๖๑” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยได้รับเกียรติจากท่านอิทธิ ศิริลัทธยากร เป็นประธานในพิธีเปิด นายฉลวย สียา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาเหล่าบก ประธานจัดการแข่งขันกีฬา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑. เพื่อสร้างความสามัคคีของผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน และชุมชนของโรงเรียนในเขตอำเภอพนมสารคาม ๒. เพื่อส่งเสริมให้ครู นักเรียน และชุมชน ได้ออกกำลังกาย รักการเล่นกีฬา สร้างสมรรถภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ ๓. เพื่อให้นักกีฬา รู้กฎ กติกา การแข่งขันกีฬาแต่ละชนิด รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ๔. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถด้านกีฬา ๕. เพื่อให้ชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ได้มีส่วนร่วมและเห็นความสำคัญของการกีฬาและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งการแข่งขันกีฬาจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยจัดการแข่งขันนอกรอบ ณ สนามโรงเรียนต่าง ๆ มีการแข่งขันกีฬา ๔ ประเภท คือ ๑. ฟุตซอลชาย ๒. วอลเลย์บอลหญิง ๓. เปตองชาย/หญิง และ ๔. กรีฑา ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายคมสิน ศิริวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้แทนนายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานจุดคบเพลิง ให้นักกีฬานำคบเพลิงเข้าสู่สนามการแข่งขัน ผู้ร่วมพิธีเปิดประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้บริหารโรงเรียน พ่อค้า ประชาชน ผู้ปกครองนักเรียน ข้าราชการครู และนักเรียน ณ สนามกีฬาหนองพาน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา