สพป.พังงา ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคูณภาพประจำตำบล “๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ”

          วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทพทาโร สพป.พังงา นายอรรถสิทธ์  รัตนแคล้ว ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) เพื่อสรุปผลการระดมความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโรงเรียนทั้ง ๔๔ โรงเรียน ไปใช้เป็นข้อมูลในการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพภาคใต้ตอนบน ในระหว่างวันที่ ๔ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี