สพม.สงขลา สตูล “การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา”

วันที่ 14-23 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ประเมินเชิงประจักษ์ ณ สถานศึกษา) โดยในปีนี้ มีโรงเรียนสนใจส่งผลงานเพื่อเข้ารับการประเมินฯ จำนวน 16 โรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 12 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 4 โรงเรียน โดยมี นายการุณ ชูช่วย และนางนฤนันท์ เพชรสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล เป็นประธานการคัดเลือกตามขนาดของโรงเรียน คณะกรรมการประเมิน ฯ ได้เห็นถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจของสถานศึกษาในการพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามบริบทที่แตกต่างของแต่ละโรงเรียน สำหรับการประเมิน จะมีโรงเรียนขนาดละ 1 แห่ง เท่านั้น ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อส่งต่อไปยังระดับภาค ในส่วนของโรงเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ขอเป็นกำลังใจให้ทุกโรงเรียนพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุณภาพการศึกษา เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียนต่อไป ดังค่านิยมขององค์กร “ถือประโยชน์ของนักเรียนและสถานศึกษาเป็นสำคัญ” (Students and Schools Come First)