ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผอ.สพป.สพ.3 พร้อมคณะออกนิเทศตรวจเยี่ยมรร.ขนาดเล็ก

นโยบายสพฐ.มอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นฐานการบริหารจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คำนึงถึงความเท่าเทียม ให้ความสำคัญการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความปลอดภัยในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะการสร้างต้นทุนการเปิดเรียนให้ทุกรร.มีประสิทธิภาพ ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 จึงได้กำหนดการนิเทศ ติดตาม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กวันที่ 23-30 มิถุนายน 2565 พร้อมทั้งเติมเต็มขวัญกำลังใจให้แก่ผอ.รร./คุณครู/นักเรียน

     วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 นางสุรพิชฌาย์ ฟ้าหวั่น ศึกษานิเทศก์ น.ส.ขนิษฐา เอี่ยมสำอางค์ บุคลากร ได้ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม ยกระดับคุณภาพการศึกษา รร.วัดสามเอก,รร.วัดวังสำเภาล่ม และรร.วัดหนองกรด อ.เดิมบางนางบวช ซึ่งผอ.รร. รายงานข้อมูลพื้นฐาน ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ มอบแนวทางการจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อเทคโนโลยี ชื่นชมการจัดสภาพภูมิทัศน์บริเวณอาคารเรียน,ห้องเรียน และให้กำลังใจผอ.รร. คุณครู และนักเรียน