สพป.สิงห์บุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 นายวิทยา ยางสุด ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี โดยมีนางสาวบุศรินทร์ บุญรอด ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนสุจริตทุกโรงเรียน รวมทั้งสิ้น 91 คน คณะวิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นางสาวสรรเสริญ สุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาโครงการโรงเรียนสุจริตของ สพฐ.