โครงการ To Be Number One ในสถานศึกษา (สหวิทยาเขตโกศัยนคร สพม.แพร่)

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช ผอ.สพม.แพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม To Be Number One ในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ โดยมีนักเรียนแกนนำจำนวน 90 คน จากโรงเรียนในสหวิทยาเขตโกศัยนคร จำนวน 8 โรงเรียน เพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่และชุมชน ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และสอดคล้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนในปัจจุบันที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และบรรลุตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ในการนี้ นางวิลาวัณย์  ไชยธรรม  รอง ผอ.สพม.แพร่ ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย