ปฏิญญา เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 พร้อมด้วย นายสุเนตร์ ทองโพธิ์ ดร.อุดมพร กันทะใจ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 2 ประกอบกิจกรรมกล่าวปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ขอให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณี ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบด้วยการขับเคลื่อนโครงการ

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้

1. เราจะร่วมป้องกันและต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบ

2. เราจะปลูกฝังค่านิยม ความซื่อสัตย์สุริตให้เป็นวิธีชีวิตในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา สังคม และชุมชน

พร้อมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

3. เราจะสร้างเครือข่าย ความซื่อสัตย์สุจริต ระหว่างสถานศึกษา องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นรูปธรรม และยั่งยืน

ทั้งนี้ เพื่อธำรงไทย ให้สถิตเสถียรสถาพร ตลอดจิรัฐิติกาล