สพป.ขอนแก่น เขต 2 พัฒนาศักยภาพผู้นำทางวิชาการด้านภาษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานเปิดการพัฒนาศักยภาพผู้นำทางวิชาการด้านภาษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต นายเสรี ขามประไพ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ว่า เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำทางวิชาการให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 โดยพัฒนาคุณภาพด้านภาษาที่เชื่อมต่อระหว่างการจัดการศึกษาปฐมวัยสู่ประถมศึกษาปีที่ 1 และเพื่อพัฒนาระบบการนิเทศภายในให้เกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษาที่ยั่งยืน กลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมการพัฒนา จาก สพป.ขอนแก่น เขต 2 และ สพป.ขอนแก่น เขต 4 ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และครูผู้สอนปฐมวัย ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรให้ความรู้