สพป.พิษณุโลก เขต 3 จัดค่ายคุณธรรม

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประธานประชุมเชิงปฏิบัติการค่ายธรรมะพัฒนาองค์กรคุณธรรม เพื่อพัฒนาวัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 209 คน  เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน   และสามารถเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน – วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ วัดวังหิน (เวฬุวัน) ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ปาริชาติ ทองแท้