สพป.พิษณุโลก เขต 3 เปิดค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

ดร.วิเชียร  ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประธานเปิดค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ให้กับโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดอำเภอพรหมพิราม จำนวน 311 คน เพื่อเสริมสร้างให้ลูกเสือ เนตรนารี ได้ฝึกฝนให้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคีและช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึงกันและกัน มีโอกาสคิดและลงมือปฏิบัติและแก้ไขปัญหาร่วมกัน ฝึกความเป็นระเบียบวินัย รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เป็นผู้มีคุณธรรมดีงาม เพื่อที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพต่อไป   ณ ค่ายบรมไตรโลกนาถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก