ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายดาราศาสตร์กับธรรมชาติ

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายดาราศาสตร์กับธรรมชาติ ซึ่งหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนิน “โครงการค่ายดาราศาสตร์กับธรรมชาติ” ในระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางดาราศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ และจริยธรรมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบ ๒. เพื่อให้เกิดความตระหนักและความตื่นตัวทางดาราศาสตร์ กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสนใจกิจกรรมทางดาราศาสตร์ และความรับผิดชอบต่อธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ๓. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจทราบถึงความเกี่ยวข้องและการเชื่อมโยงความรู้ระหว่างวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ธรรมชาติ และจริยธรรม ๔. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยใช้ดาราศาสตร์ และธรรมชาติเป็นสื่อ โดยได้รับเกียรติจาก นายวุฒิพงษ์  ฉายแสง             อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ธรรมชาติ ธรรมะ และวิทยาศาสตร์” พระครูวีรปัญโญภาส เจ้าอาวาสวัดวังเย็น บรรยายเรื่อง “ธรรมกับธรรมชาติ” ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนักเรียนชั้น ป.๕ ของอำเภอแปลงยาว จำนวน ๑๐๐ คน ข้าราชการครู จำนวน ๑๙ คน ในการจัดโครงการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทั้งภาคราชการและภาคเอกชน และนายพิสูจน์ แสงศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ประสานงานโครงการ ผู้ร่วมพิธีเปิดประกอบด้วยผู้บริหารอำเภอแปลงยาว นายพงศ์สันต์ โตเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒