ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญ เขตคุณภาพการศึกษาที่ ๑ และเขตคุณภาพการศึกษาที่ ๓

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เขตคุณภาพการศึกษาที่ ๑ จำนวน ๖ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม โรงเรียนวัดนาน้อย โรงเรียนวัดพงษาราม โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน โรงเรียนบ้านไร่ดอน และเขตคุณภาพการศึกษาที่ ๓ พนมสารคาม จำนวน ๕ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองปาตอง โรงเรียนวัดต้นตาล โรงเรียนวัดนาเหล่าบก โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายกมล วุ่นหนู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ ประธานเขตคุณภาพการศึกษาที่ ๑ พนมสารคาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑. เพื่อทบทวนความรู้วิชาลูกเสือที่เรียนในโรงเรียน ๒. เพื่อฝึกให้ลูกเสือ เนตรนารีจัดกิจกรรมร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ๓. เพื่อฝึกให้ลูกเสือ เนตรนารี เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ๔. เพื่อฝึกให้ลูกเสือ เนตรนารี นำประสบการณ์จากการอยู่ค่ายพักแรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ๕. เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านลูกเสือ เนตรนารี การอยู่ค่ายพักแรมครั้งนี้ ประกอบด้วยลูกเสือ เนตรนารี จำนวน ๑๕๗ คน คณะวิทยากร จำนวน ๔๑ คน