จันท์ 1 ประชุมชี้แจงการใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง

25 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จัดประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการสอบปลายปีของผู้เรียน ชั้น ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 และ ม.2 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อชี้แจงการดำเนินการดังกล่าวให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีนายอารักษ์ วนิชอาภาพรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุม ดร.สุทธิ สุวรรณปาล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1