Open House โรงเรียนในสังกัดจันท์ 1

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินทก์อุทัย) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการในรอบปีที่ผ่านมา

และการแสดงความสามารถบนเวทีของนักเรียน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน , สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อม ตลอดจนผู้ปกครองและชุมชนเป็นอย่างดี