สพป.ปัตตานี เขต 1 ต่อยอดงานประชาสัมพันธ์สู่บุคลากร ร.ร. ในสังกัด

วันอังคาร ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นประธานในมอบเกียรติบัตรและพบปะ ผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพเครือข่ายการสร้างการรับรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑ (กิจกรรมที่ 4) ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างการรับรู้ของเครือข่าย สร้างสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างสมาชิกในเครือข่ายการสร้างการรับรู้ของเครือข่าย และเพื่อความคงอยู่ ของเครือข่ายการสร้างการรับรู้ของเครือข่าย และเน้นการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์และการถ่ายภาพประชาสัมพันธ์อย่างไรให้ถูกต้อง การปฏิบัติการทำสารการรับรู้ด้วยโปรแกรม PhotoShop
โดยมีเป้าหมายคือผู้ที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 136 โรงเรียน/โรงเรียนละ 1 คน และ บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 7 คน วิทยากรและคณะทำงาน 20 คน รวมทั้งสิ้น 163 คน เข้าร่วมอบรมฯ