สพป.ลพบุรี เขต 1>มอบเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พุทธศักราช 2561

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.30 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พุทธศักราช 2561 ให้แก่ศึกษานิเทศก์ ศน.พบจันทร์​ ศรีสลุง​ ศน.นิตยา​ ทับพุ่ม ผู้บริหาร และคณะครูกลุ่มโรงเรียนนิมิตใหม่ ที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการประกันคุณภาพฯ​ ซึ่งตามกฎกระทรวง “การประกันคุณภาพการศึกษา” พ.ศ.2561  กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลมีหน้าที่ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะนำสถานศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเมื่อได้รับรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาแล้ว ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาจัดส่งรายงานดังกล่าวพร้อมกับประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาแห่งนั้น ให้แก่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสระเตย ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)