สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน ให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ โดยท่านบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2  ได้กำชับในที่ประชุม ถึงเรื่อง (1)การติดตามการอ่านในทุกระดับชั้นโดยเฉพาะการอ่านของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้ศึกษานิเทศก์ประมวลผลการทดสอบการอ่านทั้ง 4 ครั้ง เพื่อให้ทราบผลการพัฒนาของแต่ละโรงเรียน (2) เรื่องการวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด ซึ่งเครื่องมือในการวัดผลนี้จะสะท้องถึงการจัดการเรียนรู้ของครู สะท้อนถึงนักเรียนเป็นรายบุคคล และให้ครูจัดให้มีการสอนซ่อมเสริม ปลูกฝังทักษะชีวิต ให้ผ่านตามตัวชี้วัด (3)การนับตัวนักเรียน ให้โรงเรียนติดตามนักเรียนเป็นไปตามกระบวนการที่ถูกต้อง (4) แจ้งความคืบหน้าการพัฒนา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ด้านอาคารสถานที่ ซึ่งได้รับความร่วมมือ ร่วมใจจากคณะครูและผู้บริหารโรงเรียน พร้อมทั้งบุคลากรในสำนักงาน เพื่อให้ทำงานด้วยความสำราญ หมายถึง การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีความปลื้มปิติ โดยได้วางแผนพัฒนา 3 จุด คือ จุดที่ 1 เพลิน@pbn2 (ลานเพลิน) ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับให้บริการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประชาชนทั่วไป ที่มาติดต่อราชการ จุดที่ 2 ลานภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน(ลานคิด) จุดที่ 3 ลานกิจกรรม(ลานทำ) จะดำเนินการพัฒนาให้แล้วเสร็จก่อนสงกรานต์ เพื่อใช้เป็นลานสำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ หลังจากนั้นได้มีการแบ่งกลุ่มผู้เข้าประชุม และศึกษานิเทศก์ ตาม Area Bass เพื่อ PLC การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน ร่วมกัน ณ หอประชุมอรุณญาเขต และอาคารใต้ร่มพระบารมี สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

                

 

 

 

Latest posts by Darat Meesangkaew (see all)